November 2018

Cram Session: Thrash-Metal Rhythm - Jan. '17 Ex. 7